Криворучко, Сергій Оцінка результативності персоналу від звичайної до наукової. Визначення та порівняльний аналіз детермінованих і стохастичних підходів – К.: ЛАТ & К, 2020. – 72 с.

Наукове видання Криворучко Сергій Васильович Оцінка результативності персоналу від звичайної до наукової. Визначення та порівняльний аналіз детермінованих і стохастичних підходів Коректор В. Кірікова Технічний редактор В. Бихун Художнє оформлення та верстання А. Брем Підп. до друку 20.02.2020 р. Формат 64х90/16. Папір офсетн. Друк офсетн. Ум. друк. арк. 4,82. Тираж 300 прим. Зам. № 24/2 ФОП Бихун В.Ю. Видавництво «ЛАТ & K» вул.Леонтовича, 9, к. 18, м. Київ, 01601 Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 181 від 15.09.2000 р. тел./ факс: +38 044 235 000 9 моб.: +38 050 310 22 04 e-mail: lk@ukr.net З питань придбання звертатися за тел.: +38 044 235 75 28

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzIwNA==