Криворучко, Сергій. Рекрутинг персоналу. Від азів до професійності – К.: Гнозіс, 2023. – 692 с.

Наукове видання Криворучко Сергій Васильович Рекрутинг персоналу. Від азів до професійності Літературний редактор, коректор: Ганна Галушкіна. Первинне редагування: Тетяна Криворучко. Коректор: Вікторія Цибульська. Технічний редактор: Федоров О.М. Підп. до друку 06.02.2023 . Формат 60x90/16 Папір офсетн. Друк офсетн. Умов. друк. арк. 40,22 . Тираж 200 прим. Зам. № 9041 Друк ТОВ «Гнозіс» Видавництво «Гнозіс» 04080, м. Київ, вул . Межигірська 82 - а Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 2328 від 26.10.2005 р. тел./факс: +38 044 -537-22-45 e-mail: gnozis@ukr.net З питань придбання звертатися за тел.: +38 044 -537-22-45

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzIwNA==