Криворучко, Сергій. Успіх в бізнесі. Від нуля до мільйонів. – К.: ЛАТ & К, 2018. – 464 с., іл.

463 РОЗДІЛ 1 ПОЧАТКОВА ФАЗА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 27. Іванов Ю . Б . Конкурентні переваги підприємства : оцінка , фор - мування та розвиток [ Текст ]: моногр . / Ю . Б . Іванов , П . А . Орлов , О . Ю . Іванова . – Х .: ВД « ІНЖЕК », 2008. – 352 с . 28. Козак І . І . Економічний аналіз [ Текст ]: навч . посіб . для студ . вищ . навч . закл . / І . І . Козак ; Львів . регіон . ін - т держ . упр . Нац . акад . держ . упр . при Президентові України . – 2- ге вид . – Л .: ЛРІДУ НАДУ , 2010. – 217 с . – ISBN 978-966-8687-57-0. 29. Краснокутська Н . С . Потенціал підприємства : формування та оцінка : навчальний посібник [ Текст ] / Н . С . Краснокутська . – Київ : Центр навчальної літератури , 2005. – 352 с . 30. Кузьмін О . Є . Обґрунтування господарських рішень і оцінюван - ня ризиків : навч . посіб . [ Текст ] / О . Є . Кузьмін , Г . Л . Вербицька , О . Г . Мельник / Національний ун - т « Львівська політехніка ». – Л .: Видавництво національного ун - ту « Львівська політехніка », 2008. – 212 c. – ISBN 978-966-553801-1. 31. Лозинський В . Т . Формування сучасних систем дистрибуції то - варів : проблеми теорії і практики / В . Т . Лозинський , І . П . Міщук // Вісник Національного університету « Львівська політехніка .» « Логістика ». – 2010. – № 690. – С . 217223. 32. Логістика : теорія та практика : навч . посіб . / Кислий В . М ., Біловодська О . А ., Олефіренко О . М ., Соляник О . М . – К .: Центр учбової літератури , 2010. 33. Оліфіров О . В . Контролінг інформаційної системи підприєм - ства : навч . посібник [ Текст ] / О . В . Оліфіров . – Донецьк : ДонДУЕТ , 2003. – 326 с . 34. Отенко І . П . Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підпри - ємства : наук . вид [ Текст ] / І . П . Отенко , Л . М . Малярець , Г . А . Іва - щенко . – Х .: Вид . ХНЕУ , 2007. – 347 с . – ISBN 966-676-219-6.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzIwNA==