Криворучко, Сергій. Успіх в бізнесі. Від нуля до мільйонів. – К.: ЛАТ & К, 2018. – 464 с., іл.

Наукове видання Криворучко Сергій Васильович Успіх в бізнесі Від нуля до мільйонів Коректор Ю . Тимченко Технічний редактор В . Бихун Художнє оформлення та верстання А . Брем Підп . до друку 20.03.2018. Формат 64 х 90/16. Папір офсетн . Друк офсетн . Ум . друк . арк . 30,76. Тираж 2000 прим . Зам . № 24/4 ФОП Бихун В . Ю . Видавництво « ЛАТ & K» вул . Леонтовича , 9, к . 18, м . Київ , 01601 Свідоцтво про внесення суб ' єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців , виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 181 від 15.09.2000 р . тел ./ факс : +38 044 235 000 9 моб .: +38 050 310 22 04 e-mail: lk@ukr.net З питань придбання звертатися за тел .: +38 044 235 75 28

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzIwNA==